Trump ve Azınlıklar: Zıtlıkların Gölgesinde Amerika Seçimi

Amerikan seçimlerinin üzerinden üç ay geçti. Joe Biden başkanlık seçimlerinde en çok oy ile başkan seçilen aday oldu. Buna karşılık Donald Trump en çok oy alan ikinci aday oldu. Trump 2016 senesine göre 10,1 milyon daha fazla oy almayı başardı. Burada ilginç olan ise Trump’ın ‘sadık’ seçmen kitlesi beyaz erkekler Joe Biden’a yönelirken, Donald Trump ırkçı ve cinsiyetçi söylemlerine rağmen beyaz erkekler hariç bütün seçmen gruplarında oyunu arttırmayı başardı. Bu yazıda bunun sebeplerinin neler olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Yazıda seçmen gruplarının kürtaj, eşcinsel evlilik, devlet hizmetlerinin büyüklüğü gibi konularda oy vermelerinde önemli olan meseleler hakkında bilgiler bulunacaktır. Bunu göstererek azınlık gruplarında neden Cumhuriyetçi bir adaya kayma yaşanmış olabileceğini açıklayacağım.

Trump ve Azınlıklar
Trump’ın 2016 ve 2020 Yıllarında Farklı Irk ve Cinsiyetlerde Aldığı Oyların Karşılaştırılması

Hispanikler ve Trump

Hispaniklerin Toplumsal Yapısı

Seçim günü yaşanan en büyük şaşkınlıklardan biri Florida ve Teksas eyaletlerinde Hispaniklerde Trump’a yaşanan büyük kayıştı. Trump, Teksas’ta beyazlarda oyunu kaybederken Hispaniklerin çoğunlukta olduğu Starr County, El Paso ve Zapata County gibi yerlerde Trump’a kaymalar yaşandı. Bununla beraber, Florida eyaletinde Miami-Dade County gibi Hispaniklerin çoğunlukta olduğu yerlerde seçmenler Trump’a yöneldi.  Genel oylarda 2016’ya göre Hispanik erkeklerde %32’den %35’e yükseliş olurken, kadınlarda %25’ten %28’e yükseliş gerçekleşti. Hispanikler sosyal konularda daha muhafazakâr bir görüntü çizmekte. Hispaniklerin %30’u eşcinselliği kabul edilebilir görmezken, %51’i kürtaja tamamen veya çoğu durumda karşı. Bu oranlar 1. nesil göçmenlerde daha yüksek sayılarda. Hispanikler için hayattaki en önemli şey ise %58 ile iyi bir ebeveyn olmak iken, ikinci sırada %54 ile başarılı bir evliliğe sahip olmak geliyor. Hispaniklerin %23’ü ise dindar bir hayat yaşamak istiyor. Her şeye rağmen Hispaniklerin %18’i kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlıyor. Fakat %32’si kendini muhafazakar olarak görüyor (Pew Research Center,2013).

Hispaniklerin Trump Tercihinin Sebepleri

Donald Trump seçim boyunca azınlık gruplarına özel birçok politika vaadinde bulunmuştu. Önce ekonomi ve göçün sınırlandırılması söyleminin Hispanikler arasında bir karşılığı bulunuyordu. Pandemi öncesi Hispaniklerde son yılların en düşük işsizlik oranı bu söylemi destekliyordu. Aynı zamanda Trump kampanyası Hispanik küçük işletme sahipleri ile seçim boyunca iletişim halinde oldu. Hispanikler göçün legal yollarla olmasını, illegal göçün ekonomiye zarar verebileceğinden endişe ediyordu. Hispaniklerin %48’i doğru sayıda göçmen olduğunu söylerken, %25’i çok fazla sayıda göçmen olduğunu söylüyordu (Noe-Bustamante ve Gonzalez-Barrera, 2019). Bununla beraber Hispaniklerin ABD’ye gelmelerindeki temel sebep ekonomik fırsatlardı (PRC, 2013).

Trump’ın önce ekonomi söylemi ve göçü sınırlandırarak işlerinin onlarda kalacağını söylemiş olması Hispaniklerde oyunun artmasının sebeplerinden biri. Göçü sınırlandırma ve Duvar dikme söylemi de Texas’ın güneyinde Hispaniklerin çoğunlukta olduğu yerleşimlerde Trump’a pozitif yönde katkı sunmuş olabilir. Trump’ın ırkçı söylemlerinin, göçmenlerin gelip gelmeyeceğinden çok kendi ekonomik durumlarındaki değişikliklerin ve göçün negatif etkilerinin Trump’a oy vermelerinde daha etkili olduğunu da söyleyebiliriz.

Trump ve Kübalılar

Bir diğer sebep ise Trump kampanyasının Kübalı seçmenlere özel olarak odaklanmasıdır. Kübalı Amerikalıların %58’i kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlıyor (Krogstad, 2020). 2020 seçimlerinde Kübalılar için en önemli meseleler arasında ekonomi, şiddet suçu ve dış politika bulunmaktaydı (Krogstad,2020). Trump dönemindeki Hispaniklerdeki düşük işsizlik oranları, Black Lives Matter protestoları sırasında “kanun ve düzen” söylemi Kübalıların Trump’a yönelmesini mümkün kılıyor. Aynı zamanda Florida eyaletinde genç Kübalılar kendini Trumpçı Cumhuriyetçi olarak tanımlıyor (Mazzei,2020). Özellikle kürtaj karşıtı ve önce ekonomi söylemleri Trump’ın bu gruplarda oyunu arttırmasına pozitif yönde katkı sağlamakta.

Son olarak, seçim boyunca Demokrat Partinin radikal sol fikirleri uygulayacağı, Biden’ın gölge başkan olacağı ve Demokrat Partinin sosyalist olduğunu söylemesi sadece Kübalıların değil Venezuelalıların ve Nikaragualıların Trump’a yönelmesine yol açan durumların başında geliyor. Hispaniklerin %75’i çok çalışırlarsa istediklerini başarabileceklerine inanıyor. 2.nesil Hispaniklerin %61’i kendini tipik bir Amerikan olarak görüyor. Aynı zamanda ekonomik başarı konusunda beyazlara daha yakın olan bu grupta nesiller geçtikçe gruplar arası evliliğin arttığını görüyoruz (PRC,2013). Bu bilgiler ışığında Hispaniklerin Cumhuriyetçi bir adaya yönelmesi beklenen bir durum. Her ne kadar Hispaniklerin %19’u daha az devlet hizmeti istese de Trump’ın iktisadi popülist politikaları, din ve eğitim özgürlüğü, “sosyalizm korkusu” Hispaniklerin Trump’a yönelmesinin temel sebepleri olarak karşımıza çıkıyor.

Asyalılar

Asyalılar, Amerika’nın en hızlı büyüyen grubu ve partiler için önemli bir yere sahip. Demokrat Parti ve Joe Biden Asyalı oylarının büyük çoğunluğunu almış olsa da 2020 seçimlerinde Trump %7’lik bir kazanç sağladı. Japonlar hariç bütün Asyalı gruplarda Trump oyunu arttırdı. Yine bunun sebeplerini irdelemeden önce Asyalıların sosyal değerlerini ve özelliklerini belirtmeliyiz. Asyalıların %35’i eşcinselliği kabul edilebilir görmüyor, %37’si kürtaja tamamen veya çoğu durumda karşı, &36’sı devletin daha az hizmet sunması gerektiğini düşünürken, bu oran 2. nesil Asyalılarda %46 civarlarındadır. Asyalılar için hayattaki en önemli şeyler %67 ile iyi bir ebeveyn olmak, %54 ile başarılı bir evliliğe sahip olmak iken, küçük bir kısım %22 ile dindar bir yaşama sahip olmak olduğunu söylüyor.  Asyalıların %24’ü kendini muhafazakâr olarak görürken, %28’i kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlıyor. Asyalıların %31’i aile, %28’i eğitim ve %21’i ekonomik fırsatlar nedeniyle Amerika’ya gelmişler (PRC,2013). 

Çerçevemizi çizdikten sonra Asyalıların neden Trump’a yöneldiğine bakabiliriz. Asyalılar büyük çoğunlukla Demokratlara oy vermesine rağmen, Demokratlarla en çok eğitimde azınlıklara pozitif ayrımcılık (affirmative action) gibi konularda ters düşüyorlar. Pozitif ayrımcılık politikalarının kendi çocuklarına negatif etkisi olacağı endişesi, bu politikalara karşı bir başkan adayını tercih etmeye eğilimli olduklarını gösteriyor (Haleigh,2020). Bunun haricinde Trump’ın Çin karşıtı söylemleri ve bunun yanında muhafazakâr ve Demokrat Partinin sol kanadına olan tavrı Vietnamlı, Filipinli ve Çinlilerin Trump’a yönelmesine alan açan diğer etmenler olarak söyleyebilirz Anti-sosyalizm söylemi, Hispaniklerde olduğu gibi Vietnamlılarda da etkili olmuş olma olasılığı yüksek bir söylem. Aynı zamanda tarihsel olarak Çinlilerle arası iyi olmayan Vietnamlılar, Çin karşıtı söyleminden kaynaklı olarak Trump’a sempati duymakta. Son olarak Hindistan başbakanı Modi ile olan iyi ilişkileri Trump’ın Hintli milliyetçiler içinde popülaritesini arttırdığını da gözardı etmemek gerekiyor.

Siyahiler

Trump ve Siyahiler

Trump, siyahlarda da 2016’ya göre az da olsa oyunu arttırmayı başardı. Erkeklerde oyu %13’ten %17’ye yükselirken, kadınlarda %4’ten %8’e yükseldi.  Bu küçük oy kaymasını anlayabilmek için yine siyahi Demokratların sosyal değerlerine ve hayatı nasıl yorumladığına bakmamız gerekiyor. Siyahi Demokratlar, Demokratlar arasında kendini liberal olarak tanımlamaya en az meyilli gruptur. Onların %29’u kendini liberal olarak tanımlarken, %25’i muhafazakâr olarak tanımlıyor. Siyah Demokratlar, Demokratların içindeki en dindar grup. Siyahilerin %55’i Tanrıya inanmanın ahlaki olmanın bir koşulu olduğunu, %57’si kilisenin ve dini organizasyonların toplum için faydalı olduğunu düşünüyor (Dunn,2020).  Buna karşılık, Demokratların %26’sı Tanrıya inanmanın ahlaki olmanın bir koşulu olduğunu düşünüyor. Son olarak siyahi Demokratların sadece %35’i kürtajın her koşulda legal olması gerektiğini, %50’si ahlaken kabul edilebilir olduğunu düşünüyor (Newport,2020). Geçmiş senelere göre bu oran artmış olsa da din, siyahi Demokratların ahlaki değerlerini belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Yukarıdaki bilgiler ışığında siyahların Cumhuriyetçi bir adaya neden yönelmiş olabileceğini inceleyebiliriz. Siyahlar, ırkçılık ve sağlık sistemine erişimi ülkedeki en büyük sorunlar arasında görüyor. Fakat, %53’lük bir kısmı iş fırsatlarının da önemli bir problem olduğunu düşünüyor. Bu oran beyazlarda %18, Hispaniklerde %31 ile siyahlara göre daha düşüktür. Pandemi öncesinde siyahlarda tarihi düşük işsizlik rekoru, siyah Amerikalılar için Plantinyum planı ekonomik açıdan küçük de olsa siyahların Trump’a yönelmesine sebep olan etmenlerden biri. Trump’ın en büyük söylemi, uzun yıllardır Demokrat politikacıların siyahları umursamadığı üzerine kuruluydu. Trump ise düşük işsizlik oranı, Siyah Amerikalı topluluklarına yapılan yatırımlar ve ceza adaleti reformları ile Abraham Lincoln’dan sonra siyahlara en çok katkıda bulunmuş kişi olduğunu söylüyordu. Aynı zamanda Trump, kabinesine Ben Carson’ı alıp, siyahi muhafazakar Candace Owens ile yakın ilişkiye sahipti. Bu saydığımız sebepler küçük de olsa siyahların Trump’a yönelmesine sebebiyet vermiş gibi görünüyor.

Kaynakça

 • Pew Research Center(2020).“Most Cuban American voters identify as Republican in 2020”
 • Pew Research Center(2019).” Latinos have become less likely to say there are too many immigrants in U.S.”
 • Pew Research Center(2013). “ Second-Generation Americans”
 • Pew Research Center(2020). “ 5 Facts about Black Democrats”
 • Pew Research Center(2019). “ In a Politically Polarized Era, Sharp Divides in Both Partisan Coalitions”,
 • Paz,C(2020,Kasım). What Liberals Don’t Understand About Pro-Trump Latinos. The Atlantic Erişim Adresi: https://www.theatlantic.com/world/
 • Cadava, G. L.(2020, Kasım). How Trump Grew His Support Among Latinos. The Atlantic Erişim Adresi: https://www.theatlantic.com/world/
 • Fessenden, F.(2020, Aralık). Immigrant Neighborhoods Shifted Red as the Country Chose Blue. The New York Times. Erişim Adresi: https://www.nytimes.com/
 • Mazzei, P.(2020, Ekim), In Miami-Dade County Younger Cuban Voters Offer Opening for Trump. The New York Times. Erişim Adresi: https://www.nytimes.com/
 • Harris, R.(2020, Kasım).  Even in Defeat, Trump Found New Voters Across the U.S. The New York Times
 • Al-Gharbi, M. ve Lazarsfeld, P. F.(2020, Kasım). The Trump vote is rising among Blacks and Hispanics, despite the conventional wisdom. NBC News. Erişim Adresi: https://www.nbcnews.com/
 • Mak, G.(2020, Aralık). Republicans are winning over Asian immigrants like my father. Here’s why. The Guardian. Erişim Adresi:  https://www.theguardian.com/international
 • Donnelly, G.(2020, Kasım). The increase in LGBTQ support for Trump has a silver lining. The Washington Post. Erişim Adresi: https://www.washingtonpost.com/
 • Gallup(2020). “ Black Americans and Abortion”
 • Zhou, L.(2020, Kasım). What we know about who Asian Americans voters supported in the election. Vox. Erişim Adresi: https://www.vox.com/
 • Collins, S.(2020, Kasım). Trump made gains with Black voters in some states. Here’s why. Vox. Erişim Adresi:  https://www.vox.com/
 • 2020 Exit Polls- CNN. Erişim Adresi: https://edition.cnn.com/election/2020/exit-polls/president/national-results
 • 2016 Exit Polls- CNN. Erişim Adresi: https://edition.cnn.com/election/2016/results/exit-polls
 • Raleigh, H.(2020, Kasım). Will Asian-Americans Trend Conservative?. Erişim Adresi: https://www.city-journal.org/will-asian-americans-trend-conservative
 • Pew Research Center(2020). “About One-in-Four U.S. Hispanics Have Heard of Latinx, but Just 3% Use It”

Ferhat Ege Aksaylı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.